Aarhus Universitets segl

LÆRERPROFILENS ANVENDELSE

Læreren får udarbejdet en personlig lærerprofil, der bygger på både egen og klassens elevers besvarelse af et spørgeskema om deres opfattelse af relationerne og interaktionen mellem parterne i klasseværelset. Dette giver grobund for at styrke det faglige pædagogiske sprog på skolen og styrke den enkelte lærers underviserkompetencer og -udvikling.
   

Et trygt rum for læring

Klasseledelse kan ses som en samlebetegnelse for de praksisser, som lærere gør brug af til at skabe et trygt og meningsfuldt rum for elevers læring og udvikling. Lærerens autoritet og rolle som leder er ikke en selvfølgelighed, men skal skabes af læreren selv. Dette er vigtigt, da læreren som klasseleder har ansvaret for at rammesætte undervisningen, sikre klassens regler samt organisere, støtte, facilitere og differentiere lærings- og udviklingsprocesser for alle elever inden for trygge rammer.

Det at bedrive klasseledelse er altså ikke så ligetil og kan hverken reduceres til en teknik, der skal appliceres eller en procedure, der skal følges. Det skyldes, at undervisningen foregår i et rum med levende væsener, der indgår i en forandringsproces.

Et øget fokus på lærerens forvaltning af sin position i klasserummet er særligt vigtigt i lyset af lærerens aftagende autoritetsrolle, det stigende fokus på målstyret undervisning, flere uhomogene klasserum samt kravet om flere unge igennem ungdomsuddannelsessystemet på normeret tid. Alt dette stiller krav om fokus på et klasserum, der skal styres og ledes på en måde, hvor eleverne oplever en positiv relation med læreren for at fremme deres læring.

Sikring af gode relationer i klasseværelset og underviserens evne til at være en passende klasseleder til den specifikke klasse er et fælles anliggende for både underviserne og lederne på den enkelte skole.

Udviklingsarbejde på flere niveauer

KURS kan anvendes til at forbedre samspillet mellem underviser og elever ved at sætte fokus på klasseledelse, underviserudvikling, relationskompetencer samt sikre faglig samtale herom. KURS henvender sig derfor til skoler og undervisere, der ønsker at sætte fokus på at styrke relationer og klasseledelse i forbindelse med undervisningen.

KURS kan kvalificere udviklingsarbejde på skolen med faglig sparring blandt kolleger samt med den enkelte medarbejder. KURS tilbydes i forskellige "pakker", der kan tilpasses til den enkelte skoles behov.
     

Individuel kompetenceudvikling

Sæt fokus på klasseledelse og relationer i forbindelse med lærernes individuelle udviklingsarbejde. Indgå som leder i faglig sparring om lærerens relationspædagogiske lærerprofil og deres ønskede udvikling.
Brug eksempelvis lærerprofilen som afsæt og indhold i forbindelse med MUS-samtalen eller inddrag den i forbindelse med uddannelse af nye gymnasielærere i deres pædagogikum for at starte en konstruktiv og evaluerende samtale samt understøtte en reflekterende tilgang til deres egen klasseledelse og undervisningspraksis.

  

Kollegialt sammenhold og udvikling

Styrk udviklingen af gode pædagogiske praksisser blandt skolens lærere og opbyg et fælles sprog at tale ud fra. Inddrag den relationspædagogiske lærerprofil som del af den kollegiale sparring i GRUS-samtalen, og understøt refleksioner samt faglige diskussioner om klasseledelse og relationskompetencer i et professionelt læringsfællesskab. 

  

Skoleudvikling

KURS kan tilrettelægges til et større skoleudviklingsprojekt, hvor både lærere og ledere indgår i en pædagogisk udviklingsproces. Her kan KURS både indtænkes som rammen for det relationspædagogiske arbejde, men ligeledes som refleksions- og evalueringsværktøj, der kan blive en måde at samtale på omkring den fælles udvikling på skolen.

 

PRISER OG TILMELDING

Er I interesserede i at arbejde med KURS og den relationspædagogiske lærerprofil?


Prisen afhænger af, hvilket format I ønsker, samt hvor mange ledere og lærere der indgår i et eventuelt udviklingsarbejde. Kontakt Mette Brinch Thomsen for mere information og et uforpligtende tilbud, der matcher jeres behov.